fbpx
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Venta Vloeren: Venta Vloeren, gevestigd te Almere onder KvK nr. 71166319
1.2 Klant: de partij met wie Venta Vloeren een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: Venta Vloeren en Klant samen.
1.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Venta
Vloeren.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Aanbiedingen en offertes van Venta Vloeren zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
3.2 Een aanbod of offerte is maximaal twee manden geldig, tenzij een andere termijn in het aanbod of
de offerte is opgenomen.
3.3 Indien de Klant het aanbod of de offerte niet binnen de in artikel 3.2 van deze voorwaarden
genoemde termijn aanvaardt, vervalt het aanbod en is Venta Vloeren niet gehouden om de
werkzaamheden uit te voeren dan wel de producten te leveren en is Venta Vloeren gerechtigd om een
nieuw aanbod of een nieuwe offerte uit te brengen aan de Klant.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen of vervolgdiensten, tenzij partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 4. Aanvaarding
4.1 Bij aanvaarding van een aanbod of offerte, behoudt Venta Vloeren zich het recht voor de offerte
of het aanbod alsnog binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de
Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2 Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Venta Vloeren pas nadat de Klant een schriftelijke
bevestiging aan Venta Vloeren heeft verzonden.
Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen die Venta Vloeren hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Alle prijzen die Venta Vloeren hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Venta Vloeren te allen tijde wijzigen.
5.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Venta Vloeren niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
5.4 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Venta Vloeren vastgesteld op grond
van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Venta
Vloeren, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is
overeengekomen.
5.5 Indien partijen voor een dienstverlening door Venta Vloeren een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
5.6 Venta Vloeren heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Artikel 6. Betalingen en betalingstermijnen
6.1 Venta Vloeren mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot vijftig procent (50%)
van het overeengekomen bedrag verlangen. Venta Vloeren zal na het uitvoeren van de diensten dan
wel het leveren van de producten een factuur toezenden aan de Klant.
6.2 De Klant dient de betaling binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, tenzij
anders is bepaald in de door Venta Vloeren toegezonden factuur. Betalingstermijnen worden
beschouwd als fatale betalingstermijnen.
6.3 Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Venta Vloeren gerechtigd de
wettelijke rente te vorderen na ingebrekestelling van ten minste zeven dagen. Tevens zal de Klant
buitengerechtelijke kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd zijn aan Venta Vloeren.
6.4 Indien de Klant handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en deze in staat van
faillissement, surseance van betaling verkeert of beslag is gelegd op haar vermogen, is de vordering
van Venta Vloeren direct opeisbaar.
6.5 Indien de Klant medewerking aan de overeenkomst weigert, is de Klant de overeengekomen prijs
alsnog verschuldigd aan Venta Vloeren.
Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1 Indien de Klant tevens een Consument is dan geldt een bedenktijd van veertien dagen. De Klant
heeft dan veertien dagen de tijd om de eventuele bestelde producten bij Venta Vloeren aan Venta
Vloeren te retourneren. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de retournering en de kosten die in
verband staan met de retournering komen voor rekening van de Klant.
7.2 Retournering door de Klant die tevens Consument is en de Klant die geen Consument is, kan slechts
indien er sprake is van twee of meer onaangebroken pakken van pvc dan wel parket. Venta Vloeren
zal op basis van het aantal onaangebroken ingeleverde pakken een deel van het aankoopbedrag
terugstorten.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Indien producten zijn aangekocht bij Venta Vloeren, blijft Venta Vloeren eigenaar van de producten
tot dat de Klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
Artikel 9. Levertijden
9.1 De door Venta Vloeren opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
Artikel 10. Montage/Installatie
10.1 Venta Vloeren heeft slechts een inspanningsverplichting ten aanzien van het monteren,
installeren en leggen van de vloeren dan wel ten aanzien van andere diensten die door Venta Vloeren
worden uitgevoerd.
10.2 Venta Vloeren attendeert de Klant te allen tijde op het snijverlies. De adviezen van Venta Vloeren
zijn in ieder geval dat rekening moet worden gehouden met tien procent (10%) snijverlies op rechte
planken en tegels, en met twintig procent (20%) indien sprake is van visgraatvloeren. Indien de Klant
geen rekening houdt met deze adviezen en hierdoor schade ontstaat of de diensten niet naar behoren
kunnen worden geleverd, komt dit voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant door het niet
aannemen van het advies een of meerdere pakken pvc dan wel parket te kort komt, dient zij voor eigen
rekening en risico pakken pvc dan wel parket bij te bestellen en dient een tweede afspraak te worden
gemaakt met de monteur waarvoor EUR 200,00 extra voorrijkosten in rekening wordt gebracht en de
eventuele extra manuren.
10.3 Verstek zagen van de hoge wandplinten gebeurt alleen in de buitenhoeken door Venta Vloeren.
Indien geen hoge wandplint kan worden geplaatst, zal Venta Vloeren een plakpint of profiel gebruiken.
10.4 Indien Partijen zijn overeengekomen dat Venta Vloeren de vloeren ook afwerkt, zal Venta Vloeren
een bijpassend profiel dan wel bijpassende plakplinten kiezen.
10.5 Indien Venta Vloeren bepaalt dat niet kan worden doorgelegd dan wel dat doorleggen niet
verstandig is, dan zal Venta Vloeren niet overgaan tot doorleggen maar in overleg een profiel plaatsen.
Indien de Klant per se wil dat Venta Vloeren doorlegt, dan vervalt de garantie van de Klant en kan
Venta Vloeren niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade dan wel gebreken die
hierdoor kunnen ontstaan.
10.6 Venta Vloeren zal de Klant adviseren om de vloer te laten egaliseren. Indien de Klant hier niet
voor kiest en hierdoor schade dan wel gebreken ontstaan komen deze voor rekening en risico van de
Klant.
Artikel 11. Overeengekomen datum diensten
11.1 Indien een legdatum is overeengekomen door Partijen kan deze door Venta Vloeren te allen tijde
worden gewijzigd. Indien de Klant wenst de legdatum te verplaatsen, dient de Klant Venta Vloeren
hiervan ten minste één maand voor de legdatum schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de
Klant Venta Vloeren niet tijdig in kennis stelt, is Venta Vloeren gerechtigd extra kosten in rekening te
brengen.
11.2 De Klant dient rekening te houden met het feit dat Venta Vloeren haar afspraken zo goed mogelijk
probeert na te komen, maar dat zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor de legdatum moet
worden verplaatst en er dus vertraging kan ontstaan. Venta Vloeren is in dit geval gerechtigd om de
diensten over een aantal dagen te spreiden dan wel later met de dienst te beginnen dan
overeengekomen door Partijen. Venta Vloeren is in geen enkel geval schadevergoeding verschuldigd
aan de Klant indien vertraging ontstaat of als de legdatum wordt verplaatst.
Artikel 12. Garantie
12.1 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt
door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale
slijtage en schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product,
nalatigheid of ondeskundigheid door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet
duidelijk kan worden vastgesteld.
12.2 De Klant heeft een fabrieksgarantie van 7 (zeven) jaar en een leggarantie van 1 (één) jaar. De
leggarantie is slechts van toepassing voor zover de Klant aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit
deze voorwaarden en de overeenkomst heeft voldaan en alle adviezen van Venta Vloeren heeft
opgevolgd.
Artikel 13. Uitvoering van de overeenkomst
13.1 Venta Vloeren voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
12.2 Venta Vloeren heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te laten verrichten door
derden.
12.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschoor door de Klant.
12.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Venta Vloeren tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst. Indien Venta Vloeren niet tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst door toedoen van de Klant dient een nieuwe afspraak te worden gemaakt en komen
eventuele extra manuren en de extra voorrijkosten van EUR 200,00 voor rekening en risico van de
Klant.
Artikel 14. Verplichtingen Klant
14.1 De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering
van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Venta Vloeren.
De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derde afkomstig is. Stelt de Klant niet, niet
tijdig of niet behoorlijk de door Venta Vloeren verlangde informatie, gegevens en bescheiden
beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen alle extra
kosten die hiermee in verband kunnen worden gebracht voor rekening van de Klant.
14.2 De Klant is verantwoordelijk dat de ruimte waarin de vloer moet worden gelegd op minimaal
achttien (18) graden is ten tijde van het leggen van de vloer. Indien de Klant de vloer bewaart, dan
dient de Klant de vloer te bewaren in een ruimte van minimaal achttien (18) graden. Indien de Klant
zich niet houdt aan het voorgaande en hierdoor schade dan wel gebreken ontstaan, komen deze voor
rekening en risico van de Klant.
14.3 De Klant is verantwoordelijk voor het afgenomen aantal vierkante meters, ook indien de Klant is
uitgegaan van een bouwtekening. Venta Vloeren kan hier nimmer aansprakelijk voor worden
gehouden.
14.4 De Klant is verantwoordelijk voor het verplaatsten van al hetgeen dat in de ruimte aanwezig is
waar de vloer moet worden gelegd. De kosten hieromtrent zijn voor rekening en risico van de Klant.
De te leggen ruimte dient leeg, ontruimd en leg-klaar te zijn. Indien dit niet het geval is komen alle
extra kosten voor rekening en risico van de Klant.
14.5 De Klant dient voor eigen rekening en risico het restafval weg te halen na het leggen van de vloer
door Venta Vloeren.
14.6 Indien de Klant zich niet houdt aan de verplichtingen conform artikel 14 van deze voorwaarden,
zal de vloer niet kunnen en worden gelegd door Venta Vloeren en dient de Klant voor eigen rekening
en risico ene nieuwe afspraak in te plannen met Venta Vloeren.
Artikel 15. Klachten
15.1 De Klant dient een door Venta Vloeren geleverd product dan wel verrichtte dienst zo snel mogelijk
te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Indien er sprake is van een tekortkoming dient de Klant
Venta Vloeren binnen een twee maanden na ontdekking hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De
Klant dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming(en).
15.2 Indien geen sprake is van een blijvende onmogelijkheid dient de Klant Venta Vloeren eerst in de
gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) te herstellen binnen drie weken, alvorens de Klant
gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 Venta Vloeren is nimmer aansprakelijk voor schade dan wel gebreken die zijn veroorzaakt door
derden, ook niet indien de derden zijn ingeschakeld door Venta Vloeren om de diensten uit te voeren.
16.2 In geval Venta Vloeren aantoonbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen,
na een ingebrekestelling van de Klant nog steeds in verzuim is en de schade is vastgelegd door een
onafhankelijke expert, is Venta Vloeren slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor
indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en vertragingsschade. Indien Venta Vloeren
aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de Klant betaalde aankoopbedrag.
16.3 Venta Vloeren is nimmer aansprakelijk indien de schade dan wel gebreken is/zijn ontstaan door
het toedoen van de Klant of indien de Klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden
en de overeenkomst niet is nagekomen.
16.4 Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Venta Vloeren vervalt in elk geval twaalf (12)
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijk voortvloeit.
Artikel 17. Wijziging voorwaarden
17.1 Venta Vloeren is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien wijzigingen of
aanvullingen worden gedaan door Venta Vloeren terwijl de overeenkomst reeds tot stand is gekomen,
zijn de aanvullingen of wijzigingen slechts van toepassing op de overeenkomst indien en zodra Venta
Vloeren de gewijzigde voorwaarden naar de Klant heeft verzonden.
Artikel 18. Wijziging overeenkomst
18.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
Artikel 19. Overdragen rechten
19.1 De Klant is niet gerechtigd om verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst dan wel de
overeenkomst in het algemeen over te dragen aan derden.
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op iedere overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
20.2 De Rechtbank Midden-Nederland locatie Almere is exclusief bevoegd kennis te nemen van
geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen.
Opgesteld op 24-02-2023

✋ Nog maar 3 plekken over deze maand!
✋ Nog maar 3 plekken over deze maand!